Nieuws

Verslag EZK Evenement

20-02-2018

Het ministerie van EZK buigt zich over een vervolg van de Meerjarenafspraken (MJA) voor energiebesparing. Daarvoor kreeg ze input tijdens het EZK Evenement op 29 januari in Barneveld.

De industrie moet komend decennium dubbel zoveel energie gaan besparen om de CO2-uitstoot te verminderen volgens het regeerakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. ‘Minister Wiebes is op tonnenjacht. De ambities voor CO2-reductie zijn groot. Er is een versnelling nodig,’ zegt Jon Eikelenstam van EZK tijdens de sessie ‘Energiebesparing in de polder: het post-MJA tijdperk’.

MJA staat voor de meerjarenafspraken die bedrijven met de overheid hebben gemaakt. Deze afspraken zijn vrijwillig, maar niet vrijblijvend, meldt MJA-voorzitter Ton Hoff. Hij vindt dat het bedrijfsleven ‘best trots’ mag zijn op de resultaten die met de MJA zijn bereikt, omdat het na het plukken van het laaghangend fruit steeds lastiger wordt om meer energie te besparen.

Het MJA3-convenant loopt in 2020 af. Wat moet er met de MJA’s gebeuren? EZK heeft een ‘non-paper’ over het MJA-convenant opgesteld om de discussie los te maken. Adviseur Ron Ongenae noemt dit document erg negatief over de MJA en vraagt zich af of wetgeving en handhaving betere middelen zijn. Volgens Eikelenstam is een convenant met de industrie niet voldoende om vergaande energiebesparing te bereiken. “Voor de klimaatopgave moeten we ook de wetgeving verbeteren. Dat betekent meer verplichten en handhaven. We staan echter open voor betere ideeën.”

Uit de groepsgesprekken komen diverse ideeën naar voren, zoals het delen van best practices, het verplichten van een energiebeheersysteem en het duurder maken van energie via de belasting of via een hogere CO2-prijs. Ook beter ondersteunen van besparingsplannen via een loket, afstemmen van maatregelen met bedrijven en het belangrijker maken van de energiecoördinator worden genoemd.

Hoff waarschuwt ervoor om het MJA-convenant zomaar af te schaffen en om te veel te verwachten van handhaving. Uit het publiek komt nog de toevoeging dat door een gebrek aan capaciteit, tijd en kennis bij de handhavers het maar zeer de vraag is of handhaving gaat helpen om de klimaatdoelstellingen te behalen. In het verleden heeft handhaving ook niet geleid tot een grootschalige naleving van de energieverplichtingen in het kader van de Wet Milieubeheer.

Hoff stelt voor om de MJA-convenanten te behouden. Daarmee blijft ook de overlegstructuur die is ontstaan in het kader van de MJA’s tussen overheid en bedrijfsleven in stand. Daarmee kunnen de industrie en de overheid samen invulling geven aan de klimaatdoelen. Volgens Eikelenstam is er een combinatie van maatregelen nodig om de energiebesparing in de industrie meer te stimuleren. Hij belooft de ingebrachte ideeën mee te nemen in de overlegrondes voor het energieakkoord 2.0.

Lees hier het verslag van de MJA-sessie door Marcel Hutjens van RVO.